XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Olsztyn, 01.06.2023 - 04.06.2023

Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel. 58 524 32 00, e-mail oil@oilgdansk.pl .
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: adw. Damian Konieczny, e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na X Kongres Polonii Medycznej w Gdańsku, jego organizacji i przygotowania materiałów kongresowych oraz realizacji usługi kongresowej na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne oraz Federacja Medycznych Organizacji Polonijnych i organizator kolejnej edycji Kongresu.
 5. Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe o charakterze identyfikacyjnym , w tym imię, nazwisko, telefon, e-mail, państwo zamieszkania, dane dotyczące działalności gospodarczej.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na Kongres oraz zawarcia umowy na realizację usługi kongresowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym odbędzie się Kongres nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem obowiązku przechowywania przez Administratora danych o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.